POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.prido.pl jest Prido sp. z o.o. (adres siedziby: Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa, adres do doręczeń: Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000782879, NIP: 5272890915, REGON: 383151392, adres poczty elektronicznej: info@prido.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.prido.pl w przypadku: skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, język przeglądarki, źródło wejścia na stronę itp.

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

9. Dane lokalizacyjne: Strona internetowa prido.pl nie zapisuje danych lokalizacyjnych użytkowników. Jedyne zapisywane przez stronę dane, na podstawie których możliwie jest ustalenie przybliżonej lokalizacji użytkownika to adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.

10. Pliki cookies: Wszelkie informacje na temat plików cookies używanych na stronie dostępne są pod tym linkiem: Polityka cookies

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO.
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@prido.pl.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

Instalując i korzystając z aplikacji mobilnej prido zgadzasz się na następujące zasady dotyczące polityki prywatności:

Dane, do których mamy dostęp i które przechowujemy

Urządzenie

W momencie, gdy podłączysz wideorejestrator do naszej aplikacji otrzyma ona dostęp do informacji na temat Twojego urządzenia. Aplikacja przechowuje dane na temat zapisanych plików, haseł internetowych i ustawień urządzenia. Przechowuje również informacje użytkowe na temat samego urządzenia (jego numer IP, wersję oprogramowania, wewnętrzne ustawienia i inne dane tego typu).

Dane lokalizacyjne

W momencie, gdy zainstalujesz naszą aplikację i uruchomisz ją po raz pierwszy poprosi Cię ona o dostęp do danych lokalizacyjnych Twojego urządzenia. Jeśli przyznasz aplikacji dostęp do danych lokalizacyjnych, wówczas będzie ona zapisywać i przechowywać dane o Twojej lokalizacji w celu dostarczenia Ci funkcjonalności pozwalających na zapis oraz odtworzenie danych na temat trasy, jaką przebyłeś ze swoim wideorejestratorem. Zgodę na dostęp do danych lokalizacyjnych możesz wycofać w każdym momencie. Możesz również uniemożliwić aplikacji dostęp do tego typu danych przez zablokowanie w ustawieniach telefonu funkcji odpowiedzialnych za połączenie z systemem GPS lub innych funkcji umożliwiających pobieranie danych lokalizacyjnych urządzenia. Zakres funkcji lokalizacyjnych urządzenia i możliwość ich wyłączenia lub ograniczenia są zależne od konkretnego urządzenia mobilnego. W celu ich poznania zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Multimedia

W momencie, gdy zainstalujesz naszą aplikację i uruchomisz ją po raz pierwszy poprosi Cię ona o dostęp do zdjęć, plików multimedialnych i innych plików zapisanych na urządzeniu. Jeśli przyznasz aplikacji dostęp do tych danych, będzie ona zapisywać i przechowywać wewnątrz aplikacji dane na temat zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych przez Twoje urządzenie. Jeśli zdecydujesz się na użycie funkcji aplikacji, które wymagają dostępu do innych plików znajdujących się na Twoim urządzeniu (np. opcja dodania własnej muzyki do nagrania wideo) wówczas aplikacja uzyska dostęp do wskazanych przez Ciebie plików. Jeśli skorzystasz z funkcji, aplikacji, które wymagają jej dostępu do pamięci urządzenia (np. zapis plików w pamięci urządzenia mobilnego) wówczas aplikacja otrzyma zgodę na zapis danych w pamięci urządzenia mobilnego. Zgodę na dostęp do zdjęć, plików multimedialnych i innych plików zapisanych na urządzeniu możesz wycofać w każdym momencie.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane

Dane gromadzone i przechowywane przez aplikacje

Dane na temat urządzenia, dane lokalizacyjne i dane na temat multimediów wykorzystywane są jedynie wewnątrz aplikacji w celu umożliwienia jej prawidłowego funkcjonowania.

Dane gromadzone i przechowywane przez stronę internetową

Dane gromadzone za pośrednictwem strony internetowej https://prido.pl/ są wykorzystywane w następujących celach:

Obsługa klienta

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy kontaktowych są nam niezbędne do zapewnienia usług związanych z postanowieniami gwarancyjnymi urządzenia i obsługą wniosków reklamacyjnych. Potrzebujemy ich również w celach obsługi klienta (odpowiedzi na pytania klienta, pomoc klientowi i tym podobne). To samo tyczy się danych osobowych przesłanych do nas za pośrednictwem maila (adresy mail służące do kontaktu z naszą firmą podane są na stronie internetowej https://prido.pl/).

Działania reklamowe

Dane gromadzone przez stronę internetową https://prido.pl/ mogą zostać wykorzystane w celach reklamowych takich jak: kampanie Google AdWords oraz inne kampanie tego typu, kampanie realizowane za pośrednictwem social mediów oraz inne typy działań reklamowych realizowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych. Dane gromadzone za pomocą formularzy kontaktowych również mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych (na przykład kampanii mailingowych) o ile osoba wysyłająca formularz w trakcie jego wysyłania udzieli zgody na użycie swoich danych do celów reklamowych. W innym wypadku dane gromadzone za pomocą formularzy kontaktowych będą używane jedynie do spraw związanych z obsługą klienta.

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@prido.pl.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Zabezpieczenie danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Aplikacja Prido GO (System Android)

Aplikacja Prido GO została stworzona przez Prido sp. z o. o. jako darmowa, a co za tym idzie, pobranie oraz użytkowanie aplikacji jest darmowe.

Niniejsza strona ma na celu poinformowanie użytkowników aplikacji o zasadach dotyczących zbierania oraz administrowania danymi, które mają miejsce w trakcie używania aplikacji.

Użytkownik aplikacji zgadza się na to, że podczas używania aplikacji zbierane są dane. Zebrane dane mają na celu jedynie umożliwienie prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Dane nie są używane w żaden inny sposób niż ten, który został opisany w niniejszej „Polityce prywatności”.

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Podczas używania aplikacji uzyskuje ona dostęp do danych, które zostaną wskazane poniżej. Dane zapisywane są lokalnie, na urządzeniu, na którym została zainstalowana aplikacja.

Aplikacja korzysta z usług firm trzecich, które mogą gromadzić informacje używane do identyfikacji użytkownika.

Link do polityki prywatności dostawców usług trzecich używanych przez aplikację:

Google Play Services

Dane zbierane podczas awarii aplikacji

W momencie, kiedy poczas używania aplikacji dojdzie do jej awarii, aplikacja zapisuje na urządzeniu, na którym jest zainstalowana dane, które mogą pomóc w zrozumieniu natury awarii oraz mogą służyć rozwiązaniu problemu z aplikacją. Dane zapisywane przez aplikację mogą obejmować adres IP urządzenia, nazwę urządzenia, system operacyjny urządzenia, dane na temat konfiguracji aplikacji na urządzeniu, datę oraz czas awarii oraz inne informacje użytkowe tego typu. Dane są zapisywane na urządzeniu, na którym jest zapisana aplikacja.

Pliki cookies

Pliki cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako anonimowe identyfikatory i przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia w celu sprawniejszego dostarczania usług. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Rodzaje plików cookies, które może zapisywać aplikacja:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Polityka plików cookies dostawców usług trzecich używanych przez aplikację dostępna jest pod adresem:

Google Play Services

Inne dane, które mogą zbyć zbierane i przechowywane przez aplikację

Urządzenie

W momencie, gdy podłączysz wideorejestrator do naszej aplikacji otrzyma ona dostęp do informacji na temat Twojego urządzenia. Aplikacja przechowuje dane na temat zapisanych plików, haseł internetowych i ustawień urządzenia. Przechowuje również informacje użytkowe na temat samego urządzenia (jego numer IP, wersję oprogramowania, wewnętrzne ustawienia i inne dane tego typu.

Dane lokalizacyjne

W momencie, gdy zainstalujesz naszą aplikację i uruchomisz ją po raz pierwszy poprosi Cię ona o dostęp do danych lokalizacyjnych Twojego urządzenia. Jeśli przyznasz aplikacji dostęp do danych lokalizacyjnych, wówczas będzie ona zapisywać i przechowywać dane o Twojej lokalizacji. Zgodę na dostęp do danych lokalizacyjnych możesz wycofać w każdym momencie. Możesz również uniemożliwić aplikacji dostęp do tego typu danych przez zablokowanie w ustawieniach telefonu funkcji odpowiedzialnych za połączenie z systemem GPS lub innych funkcji umożliwiających pobieranie danych lokalizacyjnych urządzenia. Zakres funkcji lokalizacyjnych urządzenia i możliwość ich wyłączenia lub ograniczenia są zależne od konkretnego urządzenia mobilnego. W celu ich poznania zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Multimedia

W momencie, gdy zainstalujesz naszą aplikację i uruchomisz ją po raz pierwszy poprosi Cię ona o dostęp do zdjęć, plików multimedialnych i innych plików zapisanych na urządzeniu. Jeśli przyznasz aplikacji dostęp do tych danych, będzie ona zapisywać i przechowywać wewnątrz aplikacji dane na temat zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych przez Twoje urządzenie. Jeśli skorzystasz z funkcji, aplikacji, które wymagają jej dostępu do pamięci urządzenia (np. zapis plików w pamięci urządzenia mobilnego) wówczas aplikacja otrzyma zgodę na zapis danych w pamięci urządzenia mobilnego. Zgodę na dostęp do zdjęć, plików multimedialnych i innych plików zapisanych na urządzeniu możesz wycofać w każdym momencie.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane

Dane na temat urządzenia, dane lokalizacyjne i dane na temat multimediów wykorzystywane są jedynie wewnątrz aplikacji w celu umożliwienia jej prawidłowego funkcjonowania.

Jak usunąć zgromadzone dane

W celu usunięcia zagromadzonych danych należy przejść do ustawień aplikacji w urządzeniu mobilnym, na którym zapisana jest aplikacja i wyczyścić jej pamięć podręczną oraz dane zapisane przez aplikacje.

Opis pozwoleń, jakie otrzymuje aplikacja i cel, w jakim je otrzymuje

1. ACCESS_FINE_LOCATION i ACCESS_COARSE_LOCATION – wykorzystywane do uzyskania lokalizacji geograficznej, gdy pobierana jest nazwa sieci WiFi.

2. CAMERA – pozwala na robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

3. INTERNET – pozwala na dostęp do serwera urządzenia.</p >

4. WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission – pozwala na zapis plików na urządzeniu, na którym zainstalowano aplikację.

5. READ_EXTERNAL_STORAGE – pozwala na odczyt plików na urządzeniu, na którym zainstalowano aplikację.

6. ACCESS_WIFI_STATE – pozwala na sprawdzenie, czy urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja ma dostęp do sieci.

7. READ_MEDIA_IMAGES – pozwala na przechowywanie plików graficznych zapisanych przez kamerę samochodową.

8. READ_MEDIA_VIDEO – pozwala na przechowywanie plików wideo zapisanych przez kamerę samochodową.

9. POST_NOTIFICATIONS – pozwala na otrzymywanie notyfikacji na temat aktualizacji aplikacji.

10. NEARBY_WIFI_DEVICES – pozwala na uzyskanie lokalizacji geograficznej, gdy pobierana jest nazwa sieci WiFi.

Aplikacja Prido GO (System iOS)

Aplikacja Prido GO została stworzona przez Prido sp. z o. o. jako darmowa, a co za tym idzie, pobranie oraz użytkowanie aplikacji jest darmowe.

Niniejsza strona ma na celu poinformowanie użytkowników aplikacji o zasadach dotyczących zbierania oraz administrowania danymi, które mają miejsce w trakcie używania aplikacji.

Użytkownik aplikacji zgadza się na to, że podczas używania aplikacji zbierane są dane. Zebrane dane mają na celu jedynie umożliwienie prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Dane nie są używane w żaden inny sposób niż ten, który został opisany w niniejszej „Polityce prywatności”.

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Podczas używania aplikacji uzyskuje ona dostęp do danych, które zostaną wskazane poniżej. Dane zapisywane są lokalnie, na urządzeniu, na którym została zainstalowana aplikacja.

Dane zbierane podczas awarii aplikacji

W momencie, kiedy poczas używania aplikacji dojdzie do jej awarii, aplikacja zapisuje na urządzeniu, na którym jest zainstalowana dane, które mogą pomóc w zrozumieniu natury awarii oraz mogą służyć rozwiązaniu problemu z aplikacją. Dane zapisywane przez aplikację mogą obejmować adres IP urządzenia, nazwę urządzenia, system operacyjny urządzenia, dane na temat konfiguracji aplikacji na urządzeniu, datę oraz czas awarii oraz inne informacje użytkowe tego typu. Dane są zapisywane na urządzeniu, na którym jest zapisana aplikacja.

Pliki cookies

Pliki cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako anonimowe identyfikatory i przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia w celu sprawniejszego dostarczania usług. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Rodzaje plików cookies, które może zapisywać aplikacja:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Inne dane, które mogą zbyć zbierane i przechowywane przez aplikację

Urządzenie

W momencie, gdy podłączysz wideorejestrator do naszej aplikacji otrzyma ona dostęp do informacji na temat Twojego urządzenia. Aplikacja przechowuje dane na temat zapisanych plików, haseł internetowych i ustawień urządzenia. Przechowuje również informacje użytkowe na temat samego urządzenia (jego numer IP, wersję oprogramowania, wewnętrzne ustawienia i inne dane tego typu.

Dane lokalizacyjne

W momencie, gdy zainstalujesz naszą aplikację i uruchomisz ją po raz pierwszy poprosi Cię ona o dostęp do danych lokalizacyjnych Twojego urządzenia. Jeśli przyznasz aplikacji dostęp do danych lokalizacyjnych, wówczas będzie ona zapisywać i przechowywać dane o Twojej lokalizacji. Zgodę na dostęp do danych lokalizacyjnych możesz wycofać w każdym momencie. Możesz również uniemożliwić aplikacji dostęp do tego typu danych przez zablokowanie w ustawieniach telefonu funkcji odpowiedzialnych za połączenie z systemem GPS lub innych funkcji umożliwiających pobieranie danych lokalizacyjnych urządzenia. Zakres funkcji lokalizacyjnych urządzenia i możliwość ich wyłączenia lub ograniczenia są zależne od konkretnego urządzenia mobilnego. W celu ich poznania zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Multimedia

W momencie, gdy zainstalujesz naszą aplikację i uruchomisz ją po raz pierwszy poprosi Cię ona o dostęp do zdjęć, plików multimedialnych i innych plików zapisanych na urządzeniu. Jeśli przyznasz aplikacji dostęp do tych danych, będzie ona zapisywać i przechowywać wewnątrz aplikacji dane na temat zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych przez Twoje urządzenie. Jeśli skorzystasz z funkcji, aplikacji, które wymagają jej dostępu do pamięci urządzenia (np. zapis plików w pamięci urządzenia mobilnego) wówczas aplikacja otrzyma zgodę na zapis danych w pamięci urządzenia mobilnego. Zgodę na dostęp do zdjęć, plików multimedialnych i innych plików zapisanych na urządzeniu możesz wycofać w każdym momencie.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane

Dane na temat urządzenia, dane lokalizacyjne i dane na temat multimediów wykorzystywane są jedynie wewnątrz aplikacji w celu umożliwienia jej prawidłowego funkcjonowania.

Jak usunąć zgromadzone dane

W celu usunięcia zagromadzonych danych należy przejść do ustawień aplikacji w urządzeniu mobilnym, na którym zapisana jest aplikacja i wyczyścić jej pamięć podręczną oraz dane zapisane przez aplikacje.

GDZIE KUPIĆ