REGULAMIN PROMOCJI
„KUP DOWOLNY REJESTRATOR PRIDO I OTRZYMAJ DOSTĘP DO APLIKACJI
TOMTOM GO NAVIGATION NA PÓŁ ROKU ZA DARMO”

§ 1. DEFINICJE

Określenia, których użyto w tym regulaminie oznaczają co następuje:
1. „Regulamin” – niniejszy regulamin promocji, który jest wiążący dla organizatora promocji oraz jej uczestników.
2. „Promocja” – jej zasady określa niniejszy regulamin. Nazwa promocji to „KUP DOWOLNY REJESTRATOR PRIDO I OTRZYMAJ DOSTĘP DO APLIKACJI TOMTOM GO NAVIGATION NA PÓŁ ROKU ZA DARMO”.
3. „Organizator” – organizatorem promocji jest Prido sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 61, 01-267 Warszawa.
4. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w promocji opisane w treści niniejszego regulaminu i podejmuje decyzję o przystąpieniu do promocji. Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zakupiła dowolny wideorejestrator Prido.
5. „Okres trwania promocji” – okres wskazany w § 3, podpunkt „a” niniejszego regulaminu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Przystępując do promocji uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, zaświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w celu uczestnictwa w promocji.
b) Dane osobowe zgromadzone przez organizatora promocji będą używane jedynie do czynności związanych realizacją promocji, czyli z dostarczeniem kodu promocyjnego na mail wskazany przez uczestnika promocji.
c) Uczestnik promocji, który spełnił warunki uczestnictwa w promocji otrzymuje od organizatora kod promocyjny, który umożliwia mu pobranie i korzystanie z aplikacji TOMTOM GO NAVIGATION na urządzeniach z systemem Android i systemem iOS za darmo przez pół roku od daty aktywacji aplikacji.
d) Kod promocyjny zostanie dostarczony uczestnikowi promocji za pośrednictwem adresu e-mail, który wskaże on w formularzu zamieszczonym na stronie promocji (https://prido.pl/tomtomgonav).
e) Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
f) Organizator oświadcza, że promocja nie jest administrowana, wspierana, ani tworzona przez firmę TomTom®. Wszelkie pytania, skargi i reklamacje dotyczące promocji powinny być kierowane do organizatora promocji, a nie do przedstawicieli firmy TomTom®.
g) W promocji nie mogą brać udziału: organizator, pracownicy organizatora oraz ich małżonkowie, zstępni, wstępni i rodzeństwo.
h) Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
i) Uczestnik może wziąć udział w promocji więcej niż jeden raz, ale każde kolejne uczestnictwo w promocji wymaga od niego kupna kolejnego wideorejestratora Prido.

§ 3. CZAS TRWANIA I PRZEDMIOT PROMOCJI

a) Promocja rozpoczyna się 29.09.2021 i trwa do 31.12.2021.
b) Przedmiotem promocji jest otrzymanie przez uczestnika, który zakupi dowolny wideorejestrator Prido kodu promocyjnego umożliwiającego darmowe pobranie i używanie przez pół roku bez żadnych opłat aplikacji TOMTOM GO NAVIGATION dostępnej na systemy Android i iOS.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

a) Uczestnikiem promocji może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zakupiła dowolny rejestrator Prido.
b) Warunkiem zostania uczestnikiem promocji jest spełnienie wymagań wymienionych w § 4, podpunkt „a” oraz 5, podpunkt „b”.

§ 5. PRZEBIEG PROMOCJI

a) Aby wziąć udział w promocji należy w czasie jego trwania dokonać zgłoszenia na stronie promocji (https://prido.pl/tomtomgonav).
b) Warunkiem zgłoszenia jest spełnienie wymagań wymienionych § 4, podpunkt „a” i § 2, podpunkt „g” oraz wysłanie numeru seryjnego zakupionego urządzenia oraz adresu e-mail za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie promocji (https://prido.pl/tomtomgonav).
c) Dokonując zgłoszenia uczestnik promocji zapewnia, że jest właścicielem urządzenia Prido, którego numer seryjny podał w formularzu zgłoszeniowym, spełnia wszystkie wymagania konieczne do przystąpienia do promocji i jest właścicielem lub posiada zgodę właściciela na użycie skrzynki mailowej, której adres podał w formularzu zgłoszeniowym.
d) Uczestnik promocji, który za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie promocji dostarczy organizatorowi promocji prawidłowy numer seryjny urządzenia Prido oraz adres mailowy otrzyma na tenże adres kod promocyjny wraz z instrukcją, w jaki sposób wykorzystać go do otrzymania aplikacji TOMTOM GO NAVIGATION dostępnej na systemy Android oraz iOS za darmo na pół roku.

§ 6. DANE OSOBOWE

a) Wypełniając i wysyłając formularz na stronie promocji uczestnik promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych podanych przez uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia. Przez dane rozumie się w tym przypadku adres e-mail uczestnika.
b) Podanie przez uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji, a dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
d) Dane osobowe dostarczone przez uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i finalizacji promocji oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji, jak również w przypadku zrealizowania się celów podatkowo-księgowych, co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.
e) Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora (Organizator) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 7. REKLAMACJE

a) Reklamacje rozpatruje organizator promocji.
b) Reklamacje mogą być składane przez uczestników promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@prido.pl przez okres trwania promocji, jednakże nie później, niż w terminie 14 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane przez organizatora.
c) Reklamacje powinny wskazywać dane osoby wnoszącej reklamację pozwalające organizatorowi na udzielenie jej odpowiedzi oraz zwięzły opis powodu reklamacji i treść żądania wobec organizatora w związku ze składaną reklamacją.
d) Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym, niż 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji na adres e-mail wskazany przez organizatora.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy uczestnicy promocji spełniają warunki określone w regulaminie promocji.
c) Treści zawarte w materiałach reklamowych promocji mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
e) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia i będzie dostępny dla Uczestników przez cały okres trwania promocji.

GDZIE KUPIĆ